Zamek Golubski - panorama

Golub-Dobrzyń to niewielka miejscowość w północnej Polsce (województwo kujawsko-pomorski), położona nad rzeką Drwęcą (prawy dopływ dolnej Wisły). Miasteczko powstało formalnie w 1951 roku (de facto już w 1941 roku) przez połączenie miast Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą, leżących na przeciwległych brzegach Drwęcy. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany na wysokim skalnym cyplu okazały zamek krzyżacki. Jego początki sięgają X wieku, kiedy to wzniesiony został tu drewniano-ziemny gród obrony. W 1258 roku został ona przejęty przez ówczesnego biskupa włocławskiego Wolimira, ale jeszcze w tym samym stuleciu twierdza ponownie znalazła się w rękach zakonu. W owym czasie głównym zadaniem zamku miała być ochrona ówczesnej granicy Państwa Zakonnego. Na przełomie XIII i XIV stulecia, Krzyżacy postanowili zastąpić stary gród ceglaną warownią. Prace nad wznoszeniem właściwej murowanej konstrukcji zamku rozpoczęły z inicjatywy komtura Konrada von Sacka. Zaraz po jej w powstaniu na zamku gościł książę dobrzyński Ziemowit z małżonką. W kolejnych latach rozbudowę zamku kontynuowali komturzy Herman i Luther z Brunszwiku. W pierwszej połowie XV wieku miała miejsce większa rozbudowa zamku. Powstały wówczas m.in. dwie charakterystyczne cylindryczne wieże (jedna z nich zachowała się do czasów obecnych). W 1454 roku zamek został zdobyty przez oddziały polskie. Wtedy też wraz z miastem wcielono go w granice Rzeczypospolitej. Swój największy okres rozkwitu zamek przeżywał w czasach panowania starościny golubskiej Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy, która urządziła tu swoją letnią rezydencję. Wtedy to warownia przekształcona została w okazałą renesansową rezydencję mieszkalną. W 1772 roku zamek w Golubiu wraz z Ziemią Chełmińską dostał się pod zabór pruski. Zaniedbany stał się siedzibą miejscowego urzędu. W czasie wojen napoleońskich w warowni urządzony został lazaret co przyczyniło się do dalszej dewastacji budowli. Gruntowny remont oraz odbudowa zamku przeprowadzona została dopiero po II wojnie światowej. Obecnie w murach posiadłości mieści się muzeum, hotel oraz restauracja. Dla gości udostępnione są m.in. dziedziniec, piwnice, sala tortur, loch głodowy, dormitorium (niegdyś sypialnia braci rycerzy), refektarz, kaplica i kapitularz. W jednej z gotyckich sal utworzone zostało niewielkie muzeum ze zbiorami będącymi świadectwami kultury materialnej mieszkańców okolicznych miejscowości.

Anna Wazówna

Szwedzka królewna Anna Wazówna uro­dzi­ła się w 1568 roku na zam­ku w szwedz­kiej Es­kil­stu­nie ja­ko naj­młod­sza z có­rek pol­skiej kró­lew­ny Ka­ta­rzy­ny Ja­giel­lon­ki i księ­cia Fin­lan­dii, póź­niej­sze­go kró­la Szwe­cji Ja­na III Wazy. W wie­ku 19 lat przy­by­ła do Pol­ski wraz z bra­tem Zyg­mun­tem, któ­ry obra­ny zo­stał pol­skim kró­lem. I choć wkrót­ce ode­sła­no ją do Szwe­cji z oba­wy na jej wpływ na po­li­ty­kę bra­ta, to po kil­ku la­tach wró­ci­ła, po­zo­sta­jąc w na­szym kra­ju do koń­ca swoich dni. Anna Wazówna początkowo rezydowała na Wa­we­lu, jed­nak kon­flikt wy­zna­nio­wy z bra­tem Zyg­mun­tem III Wazą i je­go ka­to­lic­ką żo­ną Kon­stan­cją Au­striacz­ką zmu­sił ją do opusz­cze­niu Kra­ko­wa i za­miesz­ka­nia w da­ro­wa­nych jej przez kró­la do­brach: w Brod­ni­cy (któ­ra peł­ni­ła funk­cję zi­mo­wej re­zy­den­cji) i w Go­lu­biu (gdzie prze­by­wa­ła w okre­sie let­nim).

Legenda

Według legend w czasie wojen polsko-szwedzkich golubski zamek posiadał tajemne, podziemne przejście pod Drwęcą do pobliskiego zamku w Radzikach Dużych. Gdy Szwedzi zajęli Golub, mieszkańcy miasta uciekli tędy przed najeźdźcami, którym drogę odciął potężny kamień, który wpadł w nurt rzeki i załamał sklepienie tunelu. Głaz do dzisiaj można oglądać w nurcie Drwęcy

Turnieje Rycerskie

W 1977 roku na Zamku Golubskim odbył się pierwszy turniej rycerski. Kroniki głoszą, iż był to pierwszy turniej na świecie zorganizowany we współczesnych czasach. To właśnie na Zamku Golubskim wskrzeszono dawne tradycje i ideały. Wkrótce oprócz polskich rycerzy na turnieje zaczęły przyjeżdżać także drużyny z innych krajów (m.in. Włoch, Szwecji, Francji, Ukrainy czy Kanady). Zmagania rycerzy cieszą się wielką popularnością po dziś dzień. Dzielni rycerze w okazałych strojach i na pięknych rumakach staja co roku w lipcu w szranki o tytuły i zaszczyty. Podczas imprezy organizowany jest także jarmark na którym można kupić pamiątki a także spróbować zarówno lokalnych jak i przywiezionych specjałów. Dla najmłodszych gości, zaś udostępnione są drewniane miecze i łuki pozwalający nabyć podstawowe umiejętności rycerskie.

Ciekawostki

  • Od przeszło czterdziestu lat na zamku Golubskim organizowane są regularnie Wielkie Turnieje Rycerskie;
  • W 1977 roku w murach zamku golubskiego zorganizowany został turniej rycerski. Była to jedna z pierwszych tego typu imprez w Polsce.

access_time Godziny otwarcia
- od 1 maja do 30 września - godz. 9:00-19.00 (ostatnia grupa wchodzi o godz. 18:00)
- od 1 października do 30 kwietnia - godz. 9:00-15:00
local_offer Ceny biletów
- normalny: 15 zł
- ulgowy (dla dzieci): 7 zł
- ulgowy (studenci i seniorzy): 12 zł
mail

Multimedia