Zamek Golubski

Polska
Kraj: Polska
Kontynent: Europa
Kategoria: Zamki i pałace
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Strona Internetowa: zamekgolub.pl
GPS: N: 53°6'55.59", E: 19°2'59.16"
Zamek Golubski
Zamek Golubski - panorama

Golub-Dobrzyń to niewielka miejscowość w północnej Polsce (województwo kujawsko-pomorski), położona nad rzeką Drwęcą (prawy dopływ dolnej Wisły). Miasteczko powstało formalnie w 1951 roku (de facto już w 1941 roku) przez połączenie miast Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą, leżących na przeciwległych brzegach Drwęcy. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany na wysokim skalnym cyplu okazały zamek krzyżacki. Jego początki sięgają X wieku, kiedy to wzniesiony został tu drewniano-ziemny gród obrony. W 1258 roku został ona przejęty przez ówczesnego biskupa włocławskiego Wolimira, ale jeszcze w tym samym stuleciu twierdza ponownie znalazła się w rękach zakonu. W owym czasie głównym zadaniem zamku miała być ochrona ówczesnej granicy Państwa Zakonnego. Na przełomie XIII i XIV stulecia, Krzyżacy postanowili zastąpić stary gród ceglaną warownią. Prace nad wznoszeniem właściwej murowanej konstrukcji zamku rozpoczęły z inicjatywy komtura Konrada von Sacka. Zaraz po jej w powstaniu na zamku gościł książę dobrzyński Ziemowit z małżonką. W kolejnych latach rozbudowę zamku kontynuowali komturzy Herman i Luther z Brunszwiku. W pierwszej połowie XV wieku miała miejsce większa rozbudowa zamku. Powstały wówczas m.in. dwie charakterystyczne cylindryczne wieże (jedna z nich zachowała się do czasów obecnych). W 1454 roku zamek został zdobyty przez oddziały polskie. Wtedy też wraz z miastem wcielono go w granice Rzeczypospolitej. Swój największy okres rozkwitu zamek przeżywał w czasach panowania starościny golubskiej Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy, która urządziła tu swoją letnią rezydencję. Wtedy to warownia przekształcona została w okazałą renesansową rezydencję mieszkalną. W 1772 roku zamek w Golubiu wraz z Ziemią Chełmińską dostał się pod zabór pruski. Zaniedbany stał się siedzibą miejscowego urzędu. W czasie wojen napoleońskich w warowni urządzony został lazaret co przyczyniło się do dalszej dewastacji budowli. Gruntowny remont oraz odbudowa zamku przeprowadzona została dopiero po II wojnie światowej. Obecnie w murach posiadłości mieści się muzeum, hotel oraz restauracja. Dla gości udostępnione są m.in. dziedziniec, piwnice, sala tortur, loch głodowy, dormitorium (niegdyś sypialnia braci rycerzy), refektarz, kaplica i kapitularz. W jednej z gotyckich sal utworzone zostało niewielkie muzeum ze zbiorami będącymi świadectwami kultury materialnej mieszkańców okolicznych miejscowości.

Anna Wazówna

Szwedzka królewna Anna Wazówna uro­dzi­ła się w 1568 roku na zam­ku w szwedz­kiej Es­kil­stu­nie ja­ko naj­młod­sza z có­rek pol­skiej kró­lew­ny Ka­ta­rzy­ny Ja­giel­lon­ki i księ­cia Fin­lan­dii, póź­niej­sze­go kró­la Szwe­cji Ja­na III Wazy. W wie­ku 19 lat przy­by­ła do Pol­ski wraz z bra­tem Zyg­mun­tem, któ­ry obra­ny zo­stał pol­skim kró­lem. I choć wkrót­ce ode­sła­no ją do Szwe­cji z oba­wy na jej wpływ na po­li­ty­kę bra­ta, to po kil­ku la­tach wró­ci­ła, po­zo­sta­jąc w na­szym kra­ju do koń­ca swoich dni. Anna Wazówna początkowo rezydowała na Wa­we­lu, jed­nak kon­flikt wy­zna­nio­wy z bra­tem Zyg­mun­tem III Wazą i je­go ka­to­lic­ką żo­ną Kon­stan­cją Au­striacz­ką zmu­sił ją do opusz­cze­niu Kra­ko­wa i za­miesz­ka­nia w da­ro­wa­nych jej przez kró­la do­brach: w Brod­ni­cy (któ­ra peł­ni­ła funk­cję zi­mo­wej re­zy­den­cji) i w Go­lu­biu (gdzie prze­by­wa­ła w okre­sie let­nim).

Legenda

Według legend w czasie wojen polsko-szwedzkich golubski zamek posiadał tajemne, podziemne przejście pod Drwęcą do pobliskiego zamku w Radzikach Dużych. Gdy Szwedzi zajęli Golub, mieszkańcy miasta uciekli tędy przed najeźdźcami, którym drogę odciął potężny kamień, który wpadł w nurt rzeki i załamał sklepienie tunelu. Głaz do dzisiaj można oglądać w nurcie Drwęcy

Ciekawostki

  • Od przeszło czterdziestu lat na zamku Golubskim organizowane są regularnie Wielkie Turnieje Rycerskie;
  • W 1977 roku w murach zamku golubskiego zorganizowany został turniej rycerski. Była to jedna z pierwszych tego typu imprez w Polsce.

Ceny biletów
- normalny: 15 zł
- ulgowy (dla dzieci): 7 zł
- ulgowy (studenci i seniorzy): 12 zł
Godziny otwarcia
- od 1 maja do 30 września - godz. 9:00-19.00 (ostatnia grupa wchodzi o godz. 18:00)
- od 1 października do 30 kwietnia - godz. 9:00-15:00
Zdjęcia [23]
Zamek Golubski
Zamki i pałace Turysta· 172
Zamek Golubski
Zamki i pałace Turysta· 174
Zamek Golubski
Zamki i pałace Turysta· 179
Zamek Golubski
Zamki i pałace Turysta· 170
Zamek Golubski
Zamki i pałace Turysta· 171
Zamek Golubski
Zamki i pałace Turysta· 176
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W dwudziestoleciu międzywojennym budowany był swoisty Kult Józefa Piłsudskiego. Polegał on głównie na przypisywaniu Piłsudskiemu cech genialnego dowódcy, wybitnego stratega oraz wizjonera. Osobą, która także żywiła wielki szacunek i podziw dla marszałka był sam wódz III Rzeszy - Adolf Hitler. W 1935 roku w dniu pogrzebu Piłsudskiego flagi państwowe w Rzeszy na znak żałoby opuszczono do połowy masztu. Hitler uczestniczył we mszy świętej na cześć marszałka, jaka odprawiona została 18 maja 1935 roku w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Wzięli w niej udział także icznie wysoko postawieni przedstawiciele NSDAP i Wehrmachtu. Na początku II wojny światowej w 1939 roku po zdobyciu przez wojska niemieckie Krakowa, Hitler rozkazał wystawić straże honorowe przed grobem Piłsudskiego.
Reklama
Polub nas